Szpa­ragi są byli­nami, czyli wie­lo­let­nimi rośli­nami. Jako warzywo wyko­rzy­stu­jemy młode pędy szpa­ra­gów tzw. wypust­kami. Szpa­ragi sta­no­wią cenne źró­dło wielu wita­min i mine­ra­łów, takich jak: wita­miny A, wita­min z grupy B, wita­miny K., wita­miny E, magnezu, selenu, potasu, wap­nia, błon­nika pokar­mo­wego czy kwasu folio­wego oraz skład­ni­ków mine­ral­nych.

Rodzaje i wła­ści­wo­ści szparagów

Szpa­ragi to warzywa, które pocho­dzą z obsza­rów Europy Połu­dnio­wej, Azji Mniej­szej oraz Afryki Pół­noc­nej. Wystę­pują w kolo­rach zie­lo­nym, bia­łym i fio­le­to­wym.

W zależ­no­ści od spo­sobu uprawy wyróż­niamy szparagi

Szpa­ragi zie­lone – są naj­cień­sze, mięk­kie i nie wyma­gają obie­ra­nia przed goto­wa­niem. Mają naj­bar­dziej wyra­zi­sty smak, są cen­nym źró­dłem wita­min i mine­ra­łów m.in. potas, magnez, fos­for i wapń. Ponadto szpa­ragi zie­lone są dużo bogat­sze w pod­sta­wowe skład­niki odżyw­cze od pozo­sta­łych odmian. Szpa­ragi zie­lone upra­wia się nad zie­mią, przez to pod wpły­wem pro­mieni sło­necz­nych wybar­wiają się na zie­lono.

Szpa­ragi białe – są rów­nież cenione za swoje war­to­ści odżyw­cze, wyróż­nia je deli­katny smak i mają wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze. Szpa­ragi białe mają mało kalo­rii, z tego względu są zale­cane oso­bom pra­gną­cym schud­nąć. Zale­cane są kobie­tom w ciąży, gdyż są źró­dłem kwasu folio­wego. Cenne wita­miny i mine­rały w szpa­ra­gach bia­łych to m.in.: błon­nik pokar­mowy, wapń, fos­for, sód, potas, inu­lina oraz wita­miny: wita­mina C, wita­mina E i beta-karo­ten. Białe szpa­ragi można jeść świeżo ugo­to­wane, jed­nak przed goto­wa­niem należy je obrać, ponie­waż mają grub­szą i tward­szą łodygę.

Szpa­ragi fio­le­towe – są rza­dziej spo­ty­kane niż szpa­ragi białe i zie­lone. Mają grubą i krótką łodygę. W smaku szpa­ragi fio­le­towe są słod­sze i deli­kat­niej­sze od zie­lo­nych i bia­łych szpa­ra­gów. W szpa­ra­gach fio­le­to­wych wystę­puje duże stę­że­nie anto­cy­ja­nów- fio­le­to­wych barw­ni­ków roślin­nych. Stąd bie­rze się ta fio­le­towa barwa w łody­gach. Anto­cy­jany- związki, które są prze­ciw­u­tle­nia­czami, chro­nią orga­nizm przed uszko­dze­niami, dzia­łają prze­ciw­za­pal­nie, prze­ciw­no­wo­two­rowo. Szpa­ragi fio­le­towe mają deli­katną skórkę i nie trzeba jej obie­rać. Można je jeść na surowo lub ugo­to­wane. Jak pozo­stałe szpa­ragi rów­nież bogate są w: białko, potas, magnez, cynk, miedź, kwas foliowy oraz są bogate w wita­miny C, E, A, wita­miny z grupy B.

Uprawa szpa­ra­gów

Szpa­ragi rosną dobrze w więk­szo­ści regio­nach kraju. Z powo­dze­niem możemy upra­wiać szpa­ragi we wła­snym ogro­dzie. Należy jed­nak odpo­wied­nio przy­go­to­wać podłoże do ich upra­wiania. Wyma­gają żyznej gleby, boga­tej w skład­niki odżyw­cze i sło­necz­nego miej­sca. Zie­mia musi być piasz­czy­sto – gli­niana i umiar­ko­wa­nie wil­gotna (pH wyno­szą­cym 6–6,7) oraz głę­boko upra­wiona, aby dobrze zatrzy­my­wać wodę. Powinny być sadzone na spe­cjal­nych zago­nach, gdzie będą się roz­wi­jały co roku. Gleba musi być zasobna w wapń – nie może być zakwa­szona. W przy­padku szpa­ra­gów bia­łych, któ­rych korze­nie są bar­dzo głę­boko, dobrze rosną na gle­bach mniej wil­got­nych.

Ważne jest, aby zie­mię do uprawy szpa­ra­gów naj­le­piej nawo­zić jesie­nią w roku poprze­dza­ją­cym sadze­nie karp szpa­ra­gów.

W skle­pach ogrod­ni­czych można kupić gotowe jed­no­roczne karpy, jak rów­nież samo­dziel­nie wyho­do­wać kłą­cza nasion. Szpa­ragi sadzimy od końca marca do połowy kwiet­nia. Dobrze nawod­nione będą rosły znacz­nie szyb­ciej.

Karpy szpa­ra­gów sadzimy w rzę­dach co 150–160 cm w odle­gło­ści w rzę­dzie 40–50 cm na głę­bokość 25–30 cm i przy­sy­pu­jemy 5–8 cm war­stwą ziemi (szpa­ragi zie­lone na głę­bokość 10–15 cm) i przy­sy­pu­jemy zie­mią. Szpa­ragi zbie­ramy się od wio­sny do połowy lata. Wyra­sta­jące pędy ścinamy u nasady wału za pomocą dłu­gich noży.

Ważną rze­czą jest, aby dbać o zie­mię wokół szpa­ra­gów i nie prze­szka­dzały im żadne chwa­sty, wów­czas nasze plony będą dorodne, cho­ciaż wymaga to czasu, ale efekty będą zadowalające.